{{item.title}}
 • {{item.title}}

 • {{getMonth}}月{{getDate}}日

 • 星期{{weeklist[weektext].text}}

  序号 维度 {{datatype}}

  开奖号码 和值 和尾 跨度 大小 奇偶 质合
  {{i}} {{item.cxwd}} {{item.time}} {{item.kj}} {{item.hz}} {{item.hzw}} {{item.kd}} {{item.dx}} {{item.qo}} {{item.zh}}
 • 开奖号码出现次数统计
 • 出现次数

 • {{maxoccuber}}
 • {{maxoccuber/3*2}}
 • {{maxoccuber/3}}
 • 0
 • 号码

  {{item.text}}

  {{i}}
 • 参数说明:

  和 值:三个开奖号码号码相加之和;

  和值尾数:三个开奖号码之和的个位数。(例:三个开奖号码的和值为18,则和值尾为8;)

  跨度:三个开奖号码中,最大号码和最小号码的数值之差;

  大小:号码:0-4为小,号码:5-9为大;

  奇偶:能被2整除的号码为偶,否则为奇;

  质合:1,2,3,5,7为质数;0,4,6,8,9为合数;

 • {{popuptitle}}
 • {{popuptext}}
 • 确定
 • 当前选择:{{selectMonth + 1}}月{{selectDate}}日
 • {{selectMonth}}月

  {{selectMonth+1}}月

  {{selectMonth+2}}月

 • {{b}}
 • 取消确定
 • {{item.text}}